Privacybeleid & Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Autobedrijf Exclusive
Bezoekadres: Aziëweg 15 4561 PC Hulst

Artikel 1 Definities
1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
2. Bezoeker: de (rechts) persoon die het terrein en/of het gebouw van Autobedrijf Exclusive betreedt, de (rechts) persoon aan wie het aanbod van Autobedrijf Exclusive is gericht, met wie Autobedrijf Exclusive een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de (rechts) handeling is/ wordt verricht, waaronder mede begrepen de ouder(s) / vertegenwoordigers van de minderjarige die gebruik maakt van een product en/of dienst van Autobedrijf Exclusive.
3. Huurder: de (rechts) persoon die het gereedschap en/of de brug gebruikt.
4. Gereedschap: benodigdheden voor de huurder, bij het gebruik maken van een dienst van Autobedrijf Exclusive.
5. Overeenkomst: iedere verbintenis met Autobedrijf Exclusive op grond waarvan zij diensten en/of producten levert aan de bezoeker en/of huurder.
6. Overmacht ( niet toerekenbare tekortkoming) Alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Autobedrijf Exclusive liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van Autobedrijf Exclusive geen uitvoering van de Overeenkomst kan worden verlangd.
7. Autobedrijf Exclusive: de met de handelsnaam Autobedrijf Exclusive in het handelsregister onder nummer 20144919 ingeschreven onderneming.
8. Doe het zelf garage Hulst: onderdeel van Autobedrijf Exclusive.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, aankopen, overeenkomsten en andere (rechts) handelingen betreffende de producten en/of diensten van Autobedrijf Exclusive.
2. Indien door bezoeker algemene voorwaarden worden gehanteerd die op de overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, dan prevaleren de algemene voorwaarden, ook indien de voorwaarden van bezoeker een soortgelijke prevalentie bepaling bevatten. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat Autobedrijf Exclusive gerechtigd is tot opschorting en/of ontbinding indien de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn.
3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden alsmede van de overeenkomst(en) zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Autobedrijf Exclusive zijn bevestigd.
4. Zijn de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing verklaard op een bepaalde overeenkomst, dan wordt de meest recente gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde bezoeker en Autobedrijf Exclusive, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5. Door het betreden van het terrein en of gebouw van Autobedrijf Exclusive, het betalen van producten en diensten, het plaatsen van een reservering, het sluiten van een overeenkomst en/of het gebruiken van (één van) de producten en of diensten van Autobedrijf Exclusive, gaat de bezoeker automatisch akkoord met de inhoud en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.
6. Wanneer sprake is van (tegen) strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en het door Autobedrijf Exclusive gebruikte informatiemateriaal, staat het ter beoordeling van de directie van Autobedrijf Exclusive welke bepaling prevaleert.

Artikel 3 betaling
1. Op tweedehands verkochte onderdelen word geen garantie gegeven en deze worden ook niet terug genomen. De klant dient het onderdeel voor verkoop te controleren. En gaat automatisch akkoord met de staat van het onderdeel op het moment van aankoop.
2. De onderdelen, de staat en de kleuren kunnen afwijken van de foto’s die weergeven worden.
3. Het verzenden van de onderdelen is volledig op eigen risico. Autobedrijf Exclusive kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing en / of beschadiging van het pakket en  / of de onderdelen.
4. Bezoeker dient direct bij het afrekenen de bon c.q. factuur en eventuele geldteruggave te controleren op juistheid. Ieder vorderingsrecht vervalt, indien niet direct is gereclameerd.
5. Brughuur wordt voor het eerste uur volledig gerekend, vanaf het tweede uur wordt er per half uur gerekend.
6. Wanneer er diensten worden uitgevoerd door personeel van Autobedrijf Exclusive, worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht bovenop de huur van de brug.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
1. Bezoeker heeft uitdrukkelijk begrepen en stemt ermee in dat het hem/haar bekend is dat de door Autobedrijf Exclusive aangeboden diensten en/of producten risico’s kunnen inhouden voor de gezondheid en dat deze schade aan goederen en/of lichamelijk letsel tot gevolg kunnen hebben.
2. Verzekering tegen risico’s, die de diensten met zich meebrengen, zijn geheel de verantwoordelijkheid van bezoeker zelf.
3. Het betreden van het terrein en gebouw van Autobedrijf Exclusive geschiedt volledig voor eigen risico van bezoeker en/of huurder. Autobedrijf Exclusive is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade ontstaan tijdens verblijf bij Autobedrijf Exclusive, ongeacht door welke oorzaak ontstaan.
4. Bezoeker is hoofdelijk aansprakelijk voor schade aan het aan hem/haar ter beschikking gestelde gereedschap en eventuele eigendommen van Autobedrijf Exclusive.
5. Door de bezoeker en/of huurder gemaakte schade aan of vermissing van gereedschap word in rekening gebracht. Vermissing en schade dienen ten alle tijden gemeld te worden.
6. Gereedschap en werkplek dienen schoon achtergelaten te worden. De meeste werkzaamheden zijn bij ons mogelijk mits u niemand tot last bent en er geen rommel van maakt. Wij verwachten van u dat u het gehuurde achterlaat zoals u het heeft aangetroffen, netjes en schoon. Indien de werkplek niet schoon is achtergelaten, wordt er € 20,00 euro in rekening gebracht.
7. Autobedrijf Exclusive is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van of aan goederen van bezoeker.
8. Indien de werkplek voor commerciële doeleinden gebruikt wordt blijft de huurder en/of bezoeker verantwoordelijk en kan de Autobedrijf Exclusive nimmer aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 5 Huisregels
1. Minderjarigen en huisdieren mogen alleen onder begeleiding van een volwassenen binnen, welke hiervoor volledig verantwoordelijk is.
2. Per gehuurde werkplek en/of brug mogen maximaal 2 bezoekers en/of huurders verblijven.
3. Vloeistoffen mogen vervangen worden maar de bezoeker en/of huurder blijft zelf verantwoordelijk voor correcte afvoer of kunnen in overleg met het personeel van Autobedrijf Exclusive tegen betaling afgegeven worden.
4. Het is verboden om onder invloed van drank of drugs dit pand te betreden. Alcohol, drugs, wapens en (kennelijk) van enig misdrijf afkomstige voertuigen of onderdelen is verboden.
5. Onveilige handelingen en foutief gebruik van gereedschap is verboden.
6. Roken in het gebouw van Autobedrijf Exclusive is verboden.
7. Aanwijzingen van beheerder of diens vervanger dienen altijd opgevolgd te worden.

Privacybeleid Autobedrijf Exclusive

Autobedrijf Exclusive, gevestigd aan Azieweg 15, 4561PC Hulst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres:
Azieweg 15,
4561PC Hulst

Tel.:
+31 06 158 226 78

Website:
https://www.exclusive-classics.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autobedrijf Exclusive verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@exclusive-classics.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Autobedrijf Exclusive verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Autobedrijf Exclusive verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Autobedrijf Exclusive neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autobedrijf Exclusive) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Autobedrijf Exclusive bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. Waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Autobedrijf Exclusive verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Autobedrijf Exclusive blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Autobedrijf Exclusive gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autobedrijf Exclusive en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@exclusive-classics.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Autobedrijf Exclusive wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autobedrijf Exclusive neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@exclusive-classics.nl.